Shalini Prakash
 
ARTIST
 
 
 • inches
 • SHPR863
 • by Shalini Prakash
 • Untitled
 • inches
 • SHPR852
 • by Shalini Prakash
 • Peer Ka Naama
 • Mix Media
 • 29 x 23 inches
 • SHPR520
 • by Shalini Prakash
 • Uncoot
 • Mix Media on Paper
 • 31 x 28.5 inches
 • SHPR166
 • by Shalini Prakash
 • Coat
 • 72 x 48 inches
 • SHPR142
 • by Shalini Prakash
 • Coat
 • 72 x 48 inches
 • SHPR141
 • by Shalini Prakash